خطای مغز نه خطای دید

در این شکل شما سه تصویر میبینید. تصویر وسط مشکی و تصاویر چپ و راست رنگی . تصویر راست از راست به چپ میچرخد و تصویر چپ از چپ به راست نکته جالب این است که اگر تصویر مشکی وسط را همزمان با یکی از تصاویر چپ یا راست نگاه کنید با همان تصویر و به همان جهت میچرخد

 

اشتباه نکنید این خطای دید نیست خطای مغز است همان مغزی که باورهای ما را میسازد باورهایی که دودستی به آنها چسبیده ایم گاهی باورهای ذهنی ما چیزی بیشتر از عادتهای فکری مان نیست

/ 0 نظر / 6 بازدید