شما از کجا نان می خرید؟

 

 


شک ندارم که بیش تر شما می گویید از نان وایی و بعضی می گویید از سوپر مارکت ، اما من از پلاستیک فروشی نان می خرم آیا می خواهید بدانید چرا؟

اگر در نانوایی لواشی در شهر تهران روزی 800عدد نان به قیمت 75 تومان (750 ریال)به فروش برسد آن نانوایی 60 هزار تومان پول دریافت می کند که 40 تومان( 400 ریال) آن برای خرید آرد مصرف میشود و 25 تومان(250 ریال) سود میکند.

ولی در همان نانوای روزی 300عدد پلاستیک به قیمت 100تومان(1000 ریال) برای حمل نان و نگهداری نان به فروش می رسد که 20 تومان آن برای خرید پلاستیک به پلاستیک فروش داده میشود و آن نانوایی 80 تومان(800 ریال) سود میکند.

این میشود : در یک نانوایی برای فروش 300عدد نان در روز که می شود 9 هزار نان در ماه 225هزار تومان سود میکند ولی برای فروش 7هزار عدد پلاستیک در ماه 560هزار تومان سود میکند چیز برار با بیش از  2 برار فروش نان.با این حساب تعداد و سود فروش پلاستیک بیش تر از فروش نان است پس:

آیا هنوز هم از نان وایی نان میخرید یا از پلاستیک فروشی؟

                                                                                            

 

پولی که بابت  نان گرفته می شود از مردم 6000=75*800

سود نان وایی از فروش یک عدد نان 25=40-75

سود نانوایی برای فروش یک عدد پلاستیک 80=20-100

سود فروش نه هزار عدد نان 225000=9000*25

 سود فروش هفت هزار عدد پلاستیک 560000=7000*80

 

 باتشکر از آقای کثیری 

پایان        

 

/ 0 نظر / 6 بازدید